Čas: 19:48

Den: Úterý
Datum: 20. srpna
Týden: 34
Rok: 2019

Svátek má:

7. základní škola
a mateřská škola Plzeň
příspěvková organizace
Brněnská 36
323 00 Plzeň
IČ: 49777505

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Strava

Projekty

Informace o škole

KAPITOLY

 

Stránka se upravuje

1. Úplný oficiální název subjektu:                                                  

7. základní škola a mateřská škola Plzeň, příspěvková organizace

Adresa: Brněnská 36, 323 00 Plzeň

 

2. Důvod a způsob založení:

Základní účel zařízení:

 • základní vzdělávání dětí

Hlavní činnost:

 • Poskytování základního vzdělávání podle platných právních předpisů
 • zajišťování školní družiny pro žáky 1. stupně
 • zajištění zařízení školního stravování (školní jídelna) pro žáky školy a pro žáky ostatních škol a školských zařízení,
 • zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy,

Doplňková činnost:

 • zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí a mládeže a dospělých s tím, že nebude dotčena hlavní činnost,
 • zajištění stravování pro veřejnost s tím, že nebude dotčena hlavní činnost školy,
 • Pořádání kulturně - vzdělávacích a zábavných akcí, výstav, přehlídek, prodejních a podobných akcí

Zřizovatel:

 • Statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní zprávy :

 • Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

Zřizovací listina


3. Popis organizační struktury

Organizační schéma 7. ZŠ a MŠ

4. Kontaktní spojení

Základní kontakty

5. Platby

MŠ - školné

Stravné

6. Identifikační číslo školy

IČ: 49505777

7. Daňové identifikační číslo

 Škola není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

Údaje o rozpočtu

Zřizovací listina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání „Škola pro všechny
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání „Dobrý start"
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě „Krůček po krůčku za krásami světa aneb společně to všechno zvládneme"
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání „V našich dětech žijeme dál"

TYTO DOKUMENTY JSOU PRO POTŘEBY RODIČŮ UMÍSTĚNY  ve vestibulu u hlavního vchodu a v prostoru šaten pavilonu 1. a 2. tříd (budova D)


9. Žádosti o informace

Směrnice o svobodném přístupu k informacím

10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání

telefone-mail
ředitelka školy378 027 200hrankovabl@zs7.plzen-edu.cz
sekretariát378 027 201skola@zs7.plzen-edu.cz
zástupkyně pro 1.st.378 027 204mrkousovama@zs7.plzen-edu.cz
zástupkyně pro 2. st.378 027 205skalovail@zs7.plzen-edu.cz
školní družina378 027 212soukupovama@zs7.plzen-edu.cz
mateřská škola378 027 240kreibichovaiv@zs7.plzen-edu.cz
školní jídelna378 027 239jidelna@zs7.plzen-edu.cz
datová schránkag9f76o

11. Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004 Sb, správní řád

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání (viz rozhodnutí o nepřijetí)

 • poštou
 • osobně

do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

12. Formuláře

Formuláře lze vyzvednout osobně v kanceláři školy nebo stáhnout zde:

Žádost o přijetí do ZŠ (přestup z jiné školy)

Žádost o přijetí do MŠ (v průběhu roku)

Přihláška ke stravování

Žádost o poskytnutí informace

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Přijímání dětí k povinné školní docházce (termíny zápisů, důležité informace, přihláška dětí k PŠD, žádost o odklad PŠD,...)

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání (květen - termíny zápisů, důležité informace, formuláře,...)

Přijímání dětí do MŠ v průběhu roku - informace poskytne vedoucí učitelka MŠ

Pověření k vyzvedávání dítěte

Osvobození od úplaty - informace podá ředitelka školy


14. Přehled nejdůležitějších právních přepisů

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (on-line)

Zákon 561/2004 Sb, zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláván (on-line)

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a plnění PŠD   (on-line)

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (on-line)

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování  (on-line)

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací - viz směrnice o svobodném přístupu k informacím - bod 9

16. Licenční smlouvy

Nejsou uzavřeny

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999  

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2017/18

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2016/17

 

 

Design by SITMP