Čas: 6:18

Den: Čtvrtek
Datum: 19. září
Týden: 38
Rok: 2019

Svátek má:

7. základní škola
a mateřská škola Plzeň
příspěvková organizace
Brněnská 36
323 00 Plzeň
IČ: 49777505

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Strava

Projekty

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

     Umístění školy

    

     7. základní a mateřská škola se nachází uprostřed plzeňského sídliště Vinice. Její provoz byl zahájen ve školním roce 1991 – 1992, patří tedy mezi nejnovější plzeňské školy. V blízkosti školy se nachází některá turisticky a kulturně zajímavá místa, jejichž návštěvu škola využívá pro zpestření výuky žáků: Zoologická a botanická zahrada Plzeň, Lochotínský park, rozhledna Sylván.
Škola díky své rozsáhlé zahradě a modernímu hřišti poskytuje svým žákům i bezpečnou relaxační zónu, kterou mohou využívat během školní výuky, při pobytu ve školní družině, nebo v době mimoškolního volna.

      

       

     Velikost školy

    

     Budova školy je členěna na několik pavilónů, které jsou jsou volně průchodné i přístupné samostatnými vchody. Během října letošního roku bude otevřena nástavba 2. patra na novém pavilonu, kde budou tři nové třídy. K areálu školy patří hřiště s umělým povrchem a školní pozemek.  V areálu školy se nachází také mateřská škola, jež je součástí základní školy. 
Ve školním roce 2019/2020 vzdělává škola v 1.9. ročníku celkem 525 žáků. Výuka probíhá v druhém až šestém ročníku ve třech paralelních třídách, v prvním a sedmém až devátém ročníku ve dvou paralelních třídách. Součastí školy je také 1 přípravná třída, které mají letošní školní rok zapsáno 15 dětí. Do mateřské školy dochází 102 dětí.

    

     Vybavení školy

    

     Výuka žáků je realizována v 25-ti učebnách (od poloviny října ve 28 učebnách), z nichž většina slouží jako kmenové třídy, jazykové učebny a ve sedmi případech i jako družinová oddělení. Každá z těchto učeben je vybavena osobním počítačem s připojením na internet. K výuce odborných předmětů (fyzika, chemie, hudební výchova, informatika) pak slouží odborné učebny a jejich vybavení odpovídá specializaci na konkrétní předměty. Ve škole jsou dvě  počítačové učebny. V patnácti učebnách je umístěna interaktivní tabule, v pěti učebnách jsou LCD panely, ve dvou třídách je možné využít  Wi-Fi internetové připojení  pro práci s tablety. Výuka tělesné výchovy a jiných sportovních aktivit se realizuje ve vybavené sportovní hale nebo suterénní tělocvičně - gymnastickém sálku, za příznivého počasí na školním hřišti.
V odpoledních hodinách jsou učebny pronajímány LŠU Bedřicha Smetany Plzeň a probíhá zde výuka hry na hudební nástroje a hudební nauka.Na škole má své pracoviště také Pedagogicko-psychologická porada v Plzni.

   

  

    

     Charakteristika pedagogického sboru

    

     Personálně je škola stabilizovaná a počet pracovníkům odpovídá potřebám školy. V učitelském kolektivu je rovnoměrné zastoupení učitelů s různou délkou pedagogické praxe. Jednotlivým předmětům vyučují pouze aprobovaní učitelé, jen ve zvláštních případech předmět vyučuje učitel s příbuznou aprobací. Většina pedagogů plně kvalifikována. Pedagogický kolektiv doplňují 1 studentka magisterského oboru pedagogické fakulty, která vyučuje předmětům, na které se škole nepodařilo najít kvalifikované pedagogy.  Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování, enviromentalista a koordinátor ICT a ŠVP .

   

Design by SITMP