Informace o škole

O škole

Základní informace o škole

 7. základní škola a mateřská škola, Brněnská 36, 32300 Plzeň

IZO školy: 049777505

IČO školy: 49777505

Číslo účtu: 4814460207/0100

Ředitelka školy: Mgr. Blanka Hránková

Telefon: 378 027 201

E- mail: skola@zs7.plzen-edu.cz

www stránky:  www.zs7.plzen-edu.cz

 

DOKUMENTACE ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání „Škola pro všechny
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání „Dobrý start"
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě „Krůček po krůčku za krásami světa aneb společně to všechno zvládneme"
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání „V našich dětech žijeme dál"
ŠKOLNÍ ŘÁD 7. ZŠ A MŠ

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

TYTO DOKUMENTY JSOU PRO POTŘEBY RODIČŮ UMÍSTĚNY:     

Ve vestibulu u hlavního vchodu
V prostoru šaten pavilonu 1. a 2. tříd (budova D)

Školní řád 7. ZŠ a MŠ a Vnitřní řád školní družiny najdete také na webových stránkách naší školy v záložce "Dokumenty ke stažení"

 

OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Vážení,
 
v návaznosti na článek 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) si Vám dovoluji sdělit, že s účinností od 23.5. 2018 byl pro7. základní školu a mateřskou školu Plzeň, p.o., IČO: 49 777 505  jmenován pověřencem pro ochranu osobních údajů  Ing. Jiří Baumruk, tel. 37 803 2207, e-mail: baumruk@plzen.eu

Příloha - informace ke zpracovávání osobních údajů

Povinně zveřejňované informace

 

Stránka se upravuje

1. Úplný oficiální název subjektu:                                                  

7. základní škola a mateřská škola Plzeň, příspěvková organizace

Adresa: Brněnská 36, 323 00 Plzeň

 

2. Důvod a způsob založení:

Základní účel zařízení:

Hlavní činnost:

Doplňková činnost:

Zřizovatel:

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní zprávy :

Zřizovací listina


3. Popis organizační struktury

Organizační schéma 7. ZŠ a MŠ

4. Kontaktní spojení

Základní kontakty

5. Platby

MŠ - školné

Stravné

6. Identifikační číslo školy

IČ: 49505777

7. Daňové identifikační číslo

 Škola není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

Údaje o rozpočtu

Zřizovací listina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání „Škola pro všechny
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání „Dobrý start"
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě „Krůček po krůčku za krásami světa aneb společně to všechno zvládneme"
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání „V našich dětech žijeme dál"

TYTO DOKUMENTY JSOU PRO POTŘEBY RODIČŮ UMÍSTĚNY  ve vestibulu u hlavního vchodu a v prostoru šaten pavilonu 1. a 2. tříd (budova D)


9. Žádosti o informace

Směrnice o svobodném přístupu k informacím

10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání

telefone-mail
ředitelka školy378 027 200hrankovabl@zs7.plzen-edu.cz
sekretariát378 027 201skola@zs7.plzen-edu.cz
zástupkyně pro 1.st.378 027 204mrkousovama@zs7.plzen-edu.cz
zástupkyně pro 2. st.378 027 205skalovail@zs7.plzen-edu.cz
školní družina378 027 212soukupovama@zs7.plzen-edu.cz
mateřská škola378 027 240kreibichovaiv@zs7.plzen-edu.cz
školní jídelna378 027 239jidelna@zs7.plzen-edu.cz
datová schránkag9f76o

11. Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004 Sb, správní řád

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání (viz rozhodnutí o nepřijetí)

do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

12. Formuláře

Formuláře lze vyzvednout osobně v kanceláři školy nebo stáhnout zde:

Žádost o přijetí do ZŠ (přestup z jiné školy)

Žádost o přijetí do MŠ (v průběhu roku)

Přihláška ke stravování

Žádost o poskytnutí informace

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Přijímání dětí k povinné školní docházce (termíny zápisů, důležité informace, přihláška dětí k PŠD, žádost o odklad PŠD,...)

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání (květen - termíny zápisů, důležité informace, formuláře,...)

Přijímání dětí do MŠ v průběhu roku - informace poskytne vedoucí učitelka MŠ

Pověření k vyzvedávání dítěte

Osvobození od úplaty - informace podá ředitelka školy


14. Přehled nejdůležitějších právních přepisů

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (on-line)

Zákon 561/2004 Sb, zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláván (on-line)

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a plnění PŠD   (on-line)

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (on-line)

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování  (on-line)

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací - viz směrnice o svobodném přístupu k informacím - bod 9

16. Licenční smlouvy

Nejsou uzavřeny

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999  

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2017/18

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2016/17